Voorwaarden en beleid

Gebruiksvoorwaarden Fiteesy

De dienst “Fiteesy” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Studio Fifteen. Aan het gebruik van Fiteesy zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Fiteesy te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Studio Fifteen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Fiteesy wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Fiteesy aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2. Om Fiteesy te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Studio Fifteen mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Studio Fifteen heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Fiteesy verwerkt u persoonsgegevens. Studio Fifteen treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Studio Fifteen van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Fiteesy te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. In het bijzonder is het verboden Fiteesy op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.
2.3. Indien Studio Fifteen constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht
hierover ontvangt, mag Studio Fifteen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Indien naar het oordeel van Studio Fifteen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Studio Fifteen of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Studio Fifteen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. Studio Fifteen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Studio Fifteen gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6. Studio Fifteen kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Studio Fifteen van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Studio Fifteen spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Studio Fifteen onderhoudt Fiteesy actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Studio Fifteen dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Studio Fifteen mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Fiteesy aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Studio Fifteen zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Fiteesy, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Studio Fifteen. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Studio Fifteen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Studio Fifteen heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Studio Fifteen, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Studio Fifteen zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Fiteesy, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Studio Fifteen daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Studio Fifteen zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van Fiteesy is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Studio Fifteen, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
5.4. Indien de gekozen betaalmethode, zoals vermeld in 5.2., automatische incasso of overboeking betreft; dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum bij ons op de rekening bijgeschreven te zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Studio Fifteen beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Studio Fifteen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Studio Fifteen meldt.
6.4. In geval van overmacht is Studio Fifteen nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Studio Fifteen kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Studio Fifteen mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentsteeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) op ieder moment aanpassen.
8.2. Studio Fifteen zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Fiteesy worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Studio Fifteen gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Studio Fifteen wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Studio Fifteen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Fiteesy of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Privacyverklaring Studio Fifteen

1 januari 2018

Je privacy is voor Studio Fifteen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst Fiteesy allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Studio Fifteen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze online dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Je naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Je nickname
 • Je (profiel-) foto
 • Geboortedatum
 • IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de online dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst.

We bewaren deze informatie zo lang als je account bestaat. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de online dienst. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

We bewaren deze informatie zo lang als je klant bij ons bent, en zes maanden daarna. Dit is nodig voor onze bedrijfsvoering en om klachten af te kunnen handelen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen, en daarna totdat de garantie is verstreken. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij onze online dienst Fiteesy een betaald abonnement afsluiten. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Wij krijgen dan informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

We bewaren deze informatie zo lang als het abonnement bestaat, en zes maanden daarna. Dit is nodig voor onze bedrijfsvoering en om klachten af te kunnen handelen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze online dienst Fiteesy om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht.
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij vragen dan altijd eerst je toestemming voordat zij je gegevens krijgen.

In onze online dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze online dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze online dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Studio Fifteen
El Grecostraat 267
1328ST Almere
info@studiofifteen.nl

Get 85% OFF on all our selected products
Get a Shocking Discount!
Check it out
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Check it out